Afbeelding logo Vossen Mediation en Advies

Alimentatiebepaling

De partner- en/of kinderalimentatie wordt bij een scheiding door partijen zelf in goed onderling overleg tijdens de mediation vastgesteld of door de rechter in een juridische procedure indien partijen niet tot overeenstemming komen.
Uitgangspunt voor de vaststelling zijn de allimentatiebepaling en de Behoeftetabellen van de Nibud.
Omdat tijdens het regelen van de scheiding veel zaken, zoals de exacte woonlasten van partijen na de scheiding, nog onzeker zijn is er veelal sprake van discussies over de hoogte van de uitkomsten van de alimentatiebepaling.
Aan de hand van onder meer de recente inkomsten en de laatste jaaropgave van beide partners kunnen wij voor u op basis van de Tremanormen de verschuldigde partner- en/of kinderalimentatie bepalen en de uitkomsten daarvan met u bespreken, zodat u samen tot goede afspraken kunt komen, waar u ook na de scheiding mee verder kunt.

Partneralimentatie

Voor partneralimentatie is het van belang dat er sprake is van behoeftigheid. Het gaat er hierbij om of iemand over voldoende eigen inkomsten beschikt of kan beschikken om in zijn of haar eigen levensonderhoud te voorzien. Zonder behoeftigheid bestaat er geen recht op partneralimentatie.
Indien er sprake is van behoeftigheid wordt vervolgens op basis van de draagkracht van de alimentatieplichtige de te betalen partneralimentatie bepaald.

Kinderalimentatie

Voor de bepaling van de kinderalimentatie is allereerst van belang vast te stellen wat de behoefte van de kinderen is. Deze behoefte wordt vastgesteld aan de hand van de daarvoor geldende tabel kosten van kinderen.
Vervolgens is de draagkracht van de beide ouders van belang en de wijze waarop de zorg voor de kinderen is geregeld.

Indexering alimentatie

Jaarlijks wordt het vastgestelde alimentatiebedrag ge´ndexeerd. Het percentage waarmee het alimentatiebedrag dient te worden aangepast wordt door de Minister van Justitie en Veiligheid in november vastgesteld en gaat per 1 januari van het daarop volgende jaar in. Dit percentage hangt samen met de landelijke salarisontwikkelingen.

Herberekening

Bij een wijziging van persoonlijke omstandigheden kan het gewenst zijn om de hoogte van de alimentatie opnieuw te laten bepalen. Aan de hand van een herberekening die wij voor u kunnen opmaken kunt u dan in onderling overleg, mits uw ex-partner daartoe bereid is, nieuwe afspraken maken.
Lukt dit niet dan kunt u wellicht met behulp van ons als mediator toch in overleg met uw ex-partner tot een oplossing komen.
Staat uw ex-partner daar niet voor open dan kunt u dit nog via een advocaat proberen te bereiken. Als laatste mogelijkheid om tot een aanpassing te komen kunt u via uw advocaat vragen namens u een verzoek tot herziening van de alimentatie in te dienen bij de rechtbank. De rechter zal daarover dan een beslissing nemen.

Aanleiding voor een herziening

Aanleiding voor een herziening zijn onder meer zaken die van invloed zijn op het inkomen of de draagkracht, o.a. in geval van:

  • Wijziging van inkomsten.
  • Ontslag of werkloosheid.
  • Hogere reiskosten of woonlasten i.v.m. een noodzakelijke verhuizing.
  • Pensionering.
  • Hertrouwen of het aangaan van een geregistreerd partnerschap.
  • Geboorte van een kind.
Algemene voorwaarden |  Disclaimer|   Sitemap |   © 2018 Vossen Mediation en Advies  |  VM Design